Spring naar inhoud

POP-poli

Onderzoek en behandeling van u en uw (ongeboren) baby

Waarmee kunnen we u helpen?

POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (Verloskunde) en Pediatrie (Kindergeneeskunde). Op de POP-poli bundelen zorgverleners hun krachten om u voor en tijdens de zwangerschap, rondom de bevalling en in het kraambed te ondersteunen. De zorg loopt, wanneer nodig, door tot drie maanden na uw bevalling. Zo krijgt u de best mogelijke specialistische zorg voor u en uw (ongeboren) baby.

Praktische informatie

Contact

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Openingstijden

8.00 – 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuur

8.00 - 16.30 uur

Tijdens het spreekuur bespreekt u uw klachten met uw behandelaar. Ook kunt u al uw vragen stellen en uw wensen bespreken.

Voorbereiden op een bezoek

Aanmelden voor de POP-poli kan via de verloskundige, uw huisarts of eigen behandelaar rechtstreeks naar de polikliniek Gynaecologie en Obstetrie onder vermelding van POP-poli.

U heeft een intakegesprek met een gynaecoloog of verloskundige van Nij Smellinghe. In dit gesprek noteren we informatie over uw persoonlijke omstandigheden. Ook inventariseren we uw vragen die te maken hebben met uw kinderwens of zwangerschap.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Voor wie is de POP-polikliniek bedoeld?

De POP-poli is bedoeld voor vrouwen met een kinderwens en voor zwangere vrouwen die:

  • Psychiatrische klachten hebben (gehad)
  • Medicijnen gebruiken/gebruikten vanwege psychiatrische klachten
  • Een vader/moeder/broer/zus hebben met een psychiatrische aandoening
  • Verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie
  • Zich in een complexere psycho-sociale situatie bevinden (zoals bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of grote financiële of relationele problemen)
  • (Zeer) jonge moeder zijn (tot de leeftijd van 21 jaar). Vaak spelen er dan meer zorgen.

U komt bij de POP-poli omdat uw (huis)arts, gynaecoloog, verloskundige of andere zorgverlener (bijvoorbeeld een fertiliteitsarts of een psycholoog) u heeft doorverwezen. Het kan zijn dat we u psychisch begeleiden binnen de POP-poli, maar dat u uw eigen verloskundige zorg blijft houden. Ook een combinatie van een controle bij de eigen verloskundige en een controle in het ziekenhuis kan een goede optie zijn.

Behandeling

Na uw eerste gesprek overleggen de zorgverleners van de POP-poli  met elkaar over welk vervolgtraject bij uw situatie past. U krijgt dan advies over de behandel- en begeleidingsmogelijkheden. Ook geven we advies over uw medicijngebruik in de periode vóór uw zwangerschap tot na de kraamperiode. Uw verwijzer ontvangt dit advies.

Intake Ziekenhuispsychiatrie 
Meestal volgt na de intake bij de gynaecoloog tenminste één gesprek bij de polikliniek Ziekenhuispsychiatrie. Dit doen wij ook als u elders nog onder behandeling bent, of als u juist al een tijdje geen behandeling meer heeft en het heel goed gaat. We bespreken dan met u of u misschien kwetsbaarheden heeft die een (fijne) zwangerschap in de weg kunnen zitten. Doel daarvan is om uw zwangerschap zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het is niet onze bedoeling om diepgravend onderzoek te doen en oude gevoeligheden te bespreken.

Tijdens dit gesprek kijken we samen met u of u de medicijnen voor psychische klachten in de zwangerschap kunt (blijven) gebruiken, moet gaan gebruiken of deze juist moet verminderen. Het belang van uw kindje wegen we hier nadrukkelijk mee. Als het nodig is, kijken we naar een passend alternatief.

Soms is ook hier een eenmalig gesprek voldoende. We spreken met u af of wij u begeleiden tijdens de zwangerschap, het kraambed en de eerste maanden hierna.

Een advies voor uw situatie
Na de intake bij de polikliniek Ziekenhuispsychiatrie hebben de zorgverleners van de POP-poli opnieuw overleg. Het advies dat hieruit komt, bespreken we met u en delen we met uw verwijzer. Op deze manier zijn alle direct betrokken zorgverleners op de hoogte van de afspraken over uw zwangerschap, de bevalling en de nazorg.

Meer informatie

De POP-poli is een preventie- en begeleidingspolikliniek, er is geen sprake van intensieve psychiatrische zorg. Een deel van de vrouwen heeft op het moment van verwijzen zelfs geen of weinig klachten. Het is echter aangetoond dat vrouwen met psychische klachten, nu of in het verleden, in de zwangerschap of na de bevalling een grotere kans lopen om uit evenwicht te raken.

Misschien herkent u dit van een vorige zwangerschap, of is dit bij familieleden het geval geweest. De POP-poli ondersteunt u bij een zo gezond en prettig mogelijk verlopende zwangerschap en kraamperiode.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap.

Wie helpt mij?

Er zijn verschillende hulpverleners bij uw zorg betrokken. Wie u helpt is afhankelijk van het advies en de aard van uw klachten. Op de polikliniek werken de volgende zorgverleners: gynaecoloog en verloskundige in het ziekenhuis, psychiater, kinderarts, verpleegkundig specialist. Op indicatie werken wij onder andere samen met de medisch psycholoog, medisch maatschappelijk werk, GGZ Friesland, consultatiebureau, thuiszorg, kraamzorg, jeugdzorg, Stevig Ouderschap, etc.

Gynaecoloog en verloskundige in het ziekenhuis
Als u zwanger bent, heeft u het eerste gesprek met de verloskundige of gynaecoloog. Uiteraard draagt de verloskundige of gynaecoloog zorg voor een zo gezond mogelijk verlopende zwangerschap. Dat gebeurt door regelmatige controles, eventuele behandeling en voorlichting over de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Als het nodig is stellen wij de gynaecoloog/verloskundige/verpleegkundige op de hoogte van uw psychische kwetsbaarheden, zodat we hiermee rekening kunnen houden bij de consulten en in de begeleiding. Ditzelfde geldt in geval van een eventuele opname op de verloskamers, de kraam- of kinderafdeling.

Ziekenhuispsychiater
Tijdens het eerste gesprek inventariseert u samen met de ziekenhuispsychiater uw psychiatrische klachten, zowel die van nu als in het verleden. Indien mogelijk is het wenselijk dat uw partner of een vertrouwd persoon bij dit gesprek aanwezig is. Regelmatig is een eenmalig gesprek voldoende. Ook kunnen we er samen met u voor kiezen pas aan het eind van de zwangerschap een vervolgafspraak te maken, of de zorg ergens anders voort te zetten.

Als u (een deel) van de informatie liever alleen bespreekt, kunnen we het gesprek opdelen of alleen het gesprek met u voeren. Ook bespreekt u samen of u medicijnen die u gebruikt voor uw psychische klachten tijdens uw zwangerschap kunt gebruiken. Als het nodig is, kijkt de psychiater in overleg met u naar een passend alternatief. Tijdens de behandeling bieden we meestal geen intensieve therapie, maar kiezen we voor stabilisatie en ondersteuning. De begeleiding richt zich op uw psychische klachten in relatie tot de zwangerschap. Er is al vroegtijdig aandacht voor de periode na uw bevalling. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn extra hulp in te schakelen na de bevalling om de kans op ontregeling te verkleinen.

In overleg met u bepalen we of een eenmalig gesprek met de psychiater voldoende is of dat meerdere gesprekken nodig zijn. Ook besluiten we samen wie u begeleidt: uw eigen behandelaar of iemand van het psychiatrisch team van Nij Smellinghe. Ons team bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialisten Ziekenhuispsychiatrie en psychologen. Soms kiezen we voor een gecombineerde behandeling, uiteraard stemmen we de adviezen dan op elkaar af. Deze informatie delen we met uw verwijzer, huisarts en de verloskundige, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat u dit niet wilt.

De verpleegkundig specialist Ziekenhuispsychiatrie
De verpleegkundig specialist Ziekenhuispsychiatrie biedt u vooral een praktische vorm van begeleiding, gericht op het versterken van uw eigen kracht en mogelijkheden. Tijdens de zwangerschap geeft zij/hij u begeleiding waar nodig. In een aantal gevallen is deze specialist ook betrokken bij de nazorg en heeft zij/hij met uw instemming contact met uw eigen zorgverleners om de zorg na uw ziekenhuisopname/bevalling goed af te stemmen.

De klinisch psycholoog
De klinische psycholoog schakelen we in als u angst-, stemmings-, of trauma-gerelateerde klachten heeft. In deze situaties kan de klinisch psycholoog u een kortdurende cognitieve gedragstherapie of bijvoorbeeld EMDR aanbieden. Dit zijn effectieve, kortdurende behandelmethoden om nare ervaringen (bijvoorbeeld een nare bevalling) te verwerken en gevoelens van angst of somberheid te verminderen.

Kinderarts
Bent u een (zeer) jonge moeder? Of gebruikt u medicijnen of verslavende middelen (drugs)? Dan zal de kinderarts u via het POP-overleg een gericht advies geven. Indien gewenst kunt u al voor de geboorte een persoonlijk gesprek met een kinderarts hebben. Het advies van de kinderarts kan om verschillende redenen nuttig zijn:

  • Medicijn- of middelengebruik (zoals drugs) tijdens de zwangerschap kan invloed hebben op uw ongeboren baby.
  • Sommige medicijnen of middelen kunnen overgaan in de moedermelk. Daarom kunt u het advies krijgen geen borstvoeding te geven. Indien mogelijk kijken we met behulp van de ziekenhuispsychiater welke medicijnen u wel mag gebruiken in combinatie met borstvoeding.
  • Ook kan het noodzakelijk zijn de baby direct na de geboorte een periode in het ziekenhuis te observeren. Afhankelijk van de reden, kan dit gebeuren op de kraamafdeling of op de kinderafdeling. We proberen de zorg dan zo af te stemmen dat u en/of uw partner zoveel mogelijk bij uw kindje kan/kunnen blijven.

Medisch maatschappelijk werker
Samen met de medisch maatschappelijk werker brengt u, alleen als daar gerichte aanleiding toe is en hier een vraag ligt, uw psychosociale situatie in kaart. Dit gebeurt met name in situaties waarin er weinig tot geen psychiatrische klachten mee spelen. In dat geval kijkt u naar uw draaglast (wat zijn uw problemen), draagkracht (hoe gaat u hiermee om) en draagvlak (van wie krijgt u steun). De medisch maatschappelijk werker kan u begeleiden of (als er voldoende zorgverlening aanwezig is) optreden als contactpersoon tussen de bestaande zorgverlening en de specialisten in het ziekenhuis.