Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de algemene veelgestelde vragen van Nij Smellinghe. Heeft u een vraag over een specifieke specialisme? Ga dan naar de betreffende pagina.

Vragen algemeen

Vragen over financiën

 • Waarom heb ik een verwijsbrief nodig?

  Voor medisch specialistische zorg in het ziekenhuis heeft u een verwijzing nodig. Vaak is de huisarts uw verwijzer naar het ziekenhuis, maar ook andere zorgverleners kunnen verwijzer zijn. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat beschreven welke verwijzers door uw zorgverzekeraar als geldige verwijzer worden geaccepteerd.

  Een verwijzing is één jaar geldig ten opzichte van de afgiftedatum. Nadat u verwezen bent, moet u binnen 12 maanden een afspraak hebben in ons ziekenhuis (uw behandeling in het ziekenhuis moet binnen een jaar na de verwijzing starten). Komt u in Nij Smellinghe zonder geldige verwijzing, dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat er pas een afspraak wordt gepland zodra u een juiste verwijzing heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor een geldige verwijzing. Zolang u onder behandeling blijft voor dezelfde klacht/aandoening (de zogenaamde zorgvraag), is geen nieuwe verwijzing nodig.

  Voor spoedeisende hulp is geen verwijzing nodig. Is uw gezondheidstoestand niet levensbedreigend, ga dan altijd eerst naar uw huisarts of de huisartsenpost (Dokterswacht Friesland). De huisarts verwijst u  indien nodig naar het ziekenhuis. Wel is het belangrijk dat u verzekerd bent. Zonder zorgverzekering moet u de zorgkosten zelf betalen. De kosten van een bezoek aan de Spoedeisende Hulp vallen onder de basisverzekering en hiervoor geldt een eigen risico. Meer informatie over het eigen risico vindt u bij 'Wat is het eigen risico?'.

 • Wat gaat mijn behandeling kosten?

  Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is, welke diagnose wordt gesteld en welke zorg en behandeling u nodig hebt. Hiervoor is een afspraak in het ziekenhuis nodig en eventuele (vervolg)onderzoeken. Dit wordt wel in rekening gebracht, ook als u ervoor kiest om geen verdere behandeling in ons ziekenhuis te ondergaan. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Meer informatie over het eigen risico vindt u bij 'Wat is het eigen risico?'.

  Wilt u meer uitleg over de kosten van een ziekenhuisbezoek, bekijk dan de video 'Betalen van ziekenhuiszorg' van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 • Wat is het eigen risico?

  Voor alle medisch specialistische zorg die valt onder de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat  u  moet betalen voordat uw zorgverzekeraar de kosten gaat vergoeden. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De overheid stelt de hoogte hiervan vast. Het verplichte eigen risico is €385 per jaar.

  Naast het verplichte eigen risico kunt u ook een vrijwillig eigen risico betalen (tot €500). Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen kan dus oplopen tot maximaal €885. 

 • Wat is een eigen bijdrage?

  De Rijksoverheid heeft bepaald dat bepaalde zorgkosten niet volledig vergoed worden vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, maar hiervoor een eigen bijdrage van toepassing is (bron: zorgwijzer.nl).  U betaalt dan een percentage van de zorgkosten of een vast bedrag. Een voorbeeld hiervan is de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak/medische indicatie).

 • Wat zijn de verschillen tussen eigen risico en eigen bijdrage?

  Op de website van Zorgwijzer kunt u meer informatie en voorbeelden vinden over eigen risico en eigen bijdrage in de zorg. Hieronder staan de belangrijkste verschillen:

  Eigen risico Eigen bijdrage
  Is een vast drempelbedrag (€385) dat zich opstapelt in de loop van het jaar naarmate er zorgkosten worden gemaakt. Is een variërend bedrag dat je, afhankelijk van de zorgvorm, uit eigen zak betaalt. De eigen bijdrage stapelt zich niet op, maar betaal je iedere keer opnieuw.
  Geldt voor de meeste zorgvormen uit het basispakket, zoals (specialistisch) ziekenhuiszorg, medicijnen en spoedeisend ziekenvervoer. Er zijn een aantal uitzonderingen. Geldt voor een aantal specifieke zorgvormen, zoals kraamzorg, een kunstgebit en zittend ziekenvervoer. Doorgaans geldt er echter geen eigen bijdrage.
  Kan alleen op vrijwillige basis worden verhoogd, in ruil voor korting op de maandelijkse premie. Kan middels een aanvullende verzekering worden afgedekt.
 • Waarom betaal ik twee keer het eigen risico voor dezelfde behandeling?

  Zodra u met een bepaalde klacht/aandoening voor het eerst in het ziekenhuis komt (een afspraak, behandeling of opname) wordt een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) geopend. Het eerste reguliere traject (initiële DBC) heeft een looptijd van 90 dagen. Is de behandeling nog niet afgerond, dan wordt een vervolg DBC geopend (met een looptijd van 120 dagen en in sommige gevallen iets korter) totdat de behandeling is afgerond.

  Een DBC kan op iedere datum beginnen (afhankelijk van de start van uw behandeling en looptijd van een DBC), terwijl het eigen risico per kalenderjaar loopt. De startdatum van de DBC bepaalt voor welk jaar het eigen risico geldt. Start de DBC in dit jaar dan heeft de behandeling gevolgen voor het eigen risico van dit kalenderjaar. Een vervolg DBC met een startdatum in het volgende kalenderjaar, heeft gevolgen voor uw eigen risico van het volgende jaar. Is uw behandeling aan het einde van een kalenderjaar niet afgerond, dan betaalt u dus mogelijk tweemaal het verplicht eigen risico.

 • Ik wil pas volgend jaar naar het ziekenhuis (in verband met het eigen risico), waar moet ik op letten?

  Als u pas in een volgend jaar naar het ziekenhuis wilt, zodat u niet tweemaal het eigen risico kwijt bent, houdt dan altijd rekening met de startdatum van de DBC. Het gaat dan zowel om de datum van het eerste reguliere traject (initiële DBC) bij een nieuwe klacht/aandoening, maar ook om de datum van één of meerdere vervolg DBC’s zolang uw behandeling nog niet is afgerond.

  Belangrijk is om te weten of uw volgende afspraak en/of behandeling (zoals een operatie) in een lopend DBC zorgtraject valt, of dat hiervoor een vervolg DBC geopend wordt. Stelt u bijvoorbeeld uw operatie een periode uit, houdt dan rekening met de startdatum van het DBC zorgtraject waarmee uw operatie in rekening wordt gebracht. Zolang de startdatum van een lopend DBC zorgtraject én de startdatum van de vervolg DBC in hetzelfde jaar vallen, heeft dit betrekking op het eigen risico van één jaar.

  Ga dus altijd na of de startdatum van de DBC in het juiste jaar valt. De startdatum van de DBC  kunt u navragen bij de polikliniek van specialisme waar u een afspraak en/of behandeling heeft.

 • Ik ben maar kort in het ziekenhuis geweest, waarom is mijn rekening zo hoog?

  De prijs van een DBC wordt vastgesteld op basis  van het gemiddeld aantal zorgactiviteiten die patiënten met dezelfde diagnose en behandeling ondergaan (een gemiddeld zorgprofiel). Uw rekening kan onverwacht hoog uitvallen omdat er een gemiddelde prijs wordt berekend, ook al bent u maar één keer in het ziekenhuis geweest.

  Per 1 januari 2018 worden telefonische consulten met een medisch specialist, verpleegkundig specialist of Physician Assistant, die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met een herhaalbezoek, op dezelfde wijze doorberekend als een fysiek polikliniekbezoek. Een vervolg DBC met maar één telefonisch consult wordt ook in rekening gebracht. Nij Smellinghe volgt hierin de landelijke wet- en regelgeving die is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 • De begindatum van de rekening is niet de datum waarop ik in het ziekenhuis ben geweest, hoe kan dat?

  De datum  die u op de rekening ziet is de startdatum van het DBC (zorgtraject). De startdatum van een eerste DBC is vaak de datum van uw eerste bezoek, maar dit kan ook eerder zijn.  Bijvoorbeeld als er laboratorium onderzoek is verricht voorafgaand aan uw eerste polikliniekbezoek. De einddatum van een DBC wordt bepaald door landelijke wet- en regelgeving  (geldende afsluitregels van een DBC).  Is de behandeling niet afgerond, dan wordt er een vervolg DBC geopend.  De startdatum van een vervolg DBC hoeft dus niet overeen te komen met de datum waarop u in het ziekenhuis bent geweest, maar is afhankelijk van de looptijd van de voorgaande DBC.

 • Waarom heb ik nog geen rekening ontvangen?

  Als u in het ziekenhuis onder behandeling bent, dan is er een DBC geopend. Pas als het DBC-zorgtraject afgesloten is, kan het ziekenhuis de DBC factureren naar uw zorgverzekeraar. Elk ziekenhuis voert jaarlijks onderhandelingen met zorgverzekeraars. In een contract tussen het ziekenhuis en zorgverzekeraar is de prijs per DBC-declaratiecode vastgesteld. Nij Smellinghe kan pas uw rekening versturen zodra het DBC-zorgtraject is afgesloten én er prijsafspraken zijn gesloten met uw zorgverzekeraar. De rekening volgt dus niet direct na uw behandeling in het ziekenhuis, maar wordt pas later naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

 • Ik heb een budgetpolis, wat wordt er vergoed?

  Ziekenhuis Nij Smellinghe maakt elk jaar met zorgverzekeraars afspraken over de vergoedingen van zorg.  Welke zorgverzekeraars dit zijn en of hier ook budgetpolissen bij zitten kunt u hier lezen

  Heeft u een budgetpolissen waar Nij Smellinghe geen afspraak mee heeft, dan worden de kosten van uw behandeling niet (volledig) vergoed. Neem  altijd contact op met uw zorgverzekeraar voordat u naar ons ziekenhuis komt. Daarmee voorkomt u een onverwachtse rekening.

  Heeft u een budgetpolis, dan kunt u wél in Nij Smellinghe terecht voor:

  • Spoedeisende hulp
  • Een behandeling in een niet-gecontracteerd ziekenhuis als een behandelend specialist u doorverwijst. Vraag voor de zekerheid altijd bij uw zorgverzekeraar na of u dan recht hebt op volledige vergoeding
  • Verloskundige zorg
  • In-vitrofertilisatie (IVF)-traject en andere vruchtbaarheid bevorderende behandelingen
  • Zorg en behandelingen voor kinderen (tot en met 17 jaar)
  • Alle zorg die enkel in een niet-gecontracteerd ziekenhuis kan plaatsvinden (zogenaamde expert-producten). Een voorbeeld is het Expertisecentrum lymfovasculaire geneeskunde (ECL) dat gevestigd is in ziekenhuis Nij Smellinghe en onderdeel uitmaakt van afdeling Dermatologie
  • Behandelingen die zijn gestart vóór de datum dat Nij Smellinghe niet meer gecontracteerd is. Let op: komt u in ons ziekenhuis voor een andere klacht/aandoening (een nieuwe zorgvraag of nieuwe verwijzing) dan vallen de kosten van deze behandeling niet onder uw budgetpolis
 • Ik heb een zorgverzekering, waarom heb ik toch de rekening thuis ontvangen?

  Ondanks dat u een zorgverzekering hebt, kan het toch voorkomen dat u de rekening thuis ontvangt. Dit gaat bijvoorbeeld om rekeningen van behandelingen bij:

  • De Huid- en Laserkliniek Nij Smellinghe
  • Expertisecentrum lymfovasculaire geneeskunde (ECL)
  • Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
  • Specialisme Mondheelkunde
  • Fysiotherapie behandelingen

  Let op! Dit zijn slechts enkele voorbeelden en het is geen volledige lijst. Voor een overzicht van de prijzen van niet  verzekerde zorg  in ons ziekenhuis (zorg waarvan de vergoeding niet in het basispakket zit), kijk hiervoor op de Prijslijst Onverzekerde zorg op onze website.

 • Wat zijn de kosten van een telefonisch consult?

  Een telefonisch consult met een medisch specialist heeft dezelfde kosten als voor een fysiek polikliniekbezoek. Dit betekent dat u een factuur ontvangt voor dit telefonisch consult. Deze factuur heeft ook invloed op uw eigen risico. Nij Smellinghe volgt hierin de landelijke wet- en regelgeving die is vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit.

 • Waarom staat er een polikliniekbezoek op mijn factuur, terwijl ik gebeld heb met het ziekenhuis?

  Op de factuur van uw zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd. Vanaf maart 2020 (start van coronaperiode) is het mogelijk dat er op uw factuur een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis bent geweest maar telefonisch, per e-mail of beeldverbinding contact met Nij Smellinghe heeft gehad. 

  Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben afgesproken dat fysieke consulten in het ziekenhuis kunnen worden vervangen door consulten op afstand. Reden hiervoor is om patiënten alleen naar het ziekenhuis te laten komen als dit voor de behandeling vereist is. Een consult op afstand wordt op dezelfde wijze in rekening gebracht als een polikliniekbezoek in het ziekenhuis. De hoogte van het bedrag op de factuur wordt niet beïnvloed door het feit of u fysiek in het ziekenhuis geweest bent of een consult op afstand heeft gehad. Ziekenhuis Nij Smellinghe volgt hierin de landelijke wet- en regelgeving die is vastgesteld door de NZa.

Vragen over Mijn Nij Smellinghe

Veelgestelde vragen over Mijn Nij Smellinghe