Spring naar inhoud

Privacy

In Nij Smellinghe hechten wij veel waarde aan uw privacy en zien we er streng op toe dat we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren. Denk aan uw Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, maar ook gegevens over uw gezondheid, medicatie- en/of uw hulpmiddelen.

U bezoekt onze website. Waarschijnlijk omdat u patiënt bent, maar het zou ook kunnen dat u bijvoorbeeld wilt solliciteren op een van onze vacatures, Als patiënt deelt u veel persoonsgegevens met ons, maar ook wanneer u op een andere manier met Nij Smellinghe in aanraking komt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren. Denk aan uw Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, maar ook gegevens over uw gezondheid, medicatie- en/of uw hulpmiddelen en uw medische gegevens in ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

In Nij Smellinghe hechten wij veel waarde aan uw privacy. We zien er daarom streng op toe dat er binnen het ziekenhuis vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan, conform de normen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). In onze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken en waarom, met wie we uw gegevens delen, hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens gebruiken we?

Naast algemene persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum en contactgegevens, leggen wij ook gegevens van uw zorgverleners en zorgverzekeraar vast. Ook vragen we om uw BSN en andere gegevens die op uw identiteitsbewijs staan, en vragen we om de namen van contactpersonen en eventuele wettelijke vertegenwoordigers. Ook al uw medische gegevens zijn bij ons bekend. Denk aan informatie over uw aandoening en de medicatie die u hiervoor krijgt, en ook aan  correspondentie en verslaglegging over en van onderzoeken, uitslagen, behandelingen, operaties, opnames en spreekuurbezoeken die geregistreerd zijn in het EPD.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Nij Smellinghe gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. In het kader van uw behandeling zijn wij verplicht een (Elektronisch) Patiënten Dossier (EPD) aan te leggen. Om zeker te weten dat uw gegevens ook in uw EPD terechtkomen, moeten we heel duidelijk vaststellen wie u bent en moeten we u goed kennen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken[1] we die ook. Tegelijkertijd kan het ook zijn dat Nij Smellinghe om andere redenen uw persoonsgegevens verzamelt. Bijvoorbeeld omdat u solliciteert naar een functie binnen Nij Smellinghe, of omdat u lid wil worden van de Cliëntenraad, het klachtenformulier invult of een donatie wilt doen aan de Stichting Vrienden van Nij Smellinghe. In dergelijke gevallen zal Nij Smellinghe bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam en contactgegevens verwerken.

Met betrekking tot uw behandeling gebruiken we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het aanleggen van het EPD, het rapporteren aan uw huisarts, het maken van een afspraak met u etc. Zo dienen wij volgens de wet bijvoorbeeld uw BSN te gebruiken in geval van communicatie/verslaglegging over u met ander zorgverleners. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om ons te kunnen houden aan diverse wettelijke plichten, zoals de identificatie en vergewisplicht, de zorgplicht en de plicht om bepaalde gegevens door te geven aan organisaties die daar volgens wet- en regelgeving recht op hebben, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, de GGD (in de functie van gemeentelijk lijkschouwer bij verdenking niet natuurlijke dood), de GGD melding infectieziekten (volgens de Infectieziektewet) en de gemeente, in geval van overlijden (op grond van de Wet op Lijkbezorging).

Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens om medicatie en/of hulpmiddelen aan te vragen en aan u te verstrekken, onderzoek te doen naar de kwaliteit van onze dienstverlening, het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek en de rekening voor uw behandeling naar uw zorgverzekering sturen.

Om u optimaal te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat uw arts uw ziektegeschiedenis en huidige gezondheidstoestand kent en weet welke ziekten en aandoeningen  u in het verleden heeft gehad. Ook uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de onderzoeken en behandelingen die u ondergaat.

Met betrekking tot de andere genoemde voorbeelden (sollicitatie, klachtenformulier, cliëntenraad) gebruiken we uw gegevens hoofdzakelijk om contact met u op te kunnen nemen.

Uw medische gegevens worden overigens alleen elektronisch uitgewisseld met andere zorgverleners als u daar toestemming voor heeft gegeven.


[1] Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Algemene Verordening Gegevensbescherming’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’

Met wie delen we uw gegevens?

In beginsel delen we uw gegevens niet met anderen. Dit gebeurt uitsluitend als daar een goede reden of (wettelijke) verplichting voor is, of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij het delen van uw persoonsgegevens houden we ons aan alle strenge wettelijke eisen die daarvoor zijn opgesteld. Binnen Nij Smellinghe kunnen en mogen medewerkers uw medische gegevens alleen bekijken wanneer zij daarvoor toegang hebben gekregen van uw behandelaar. In veel gevallen zijn dat uw behandelend specialist, de assistenten en secretaresses. Buiten Nij Smellinghe kunnen we uw persoonsgegevens met onderstaande instanties delen:

Andere zorgverleners(instellingen) en organisaties

 • Uw huisarts / specialist ouderengeneeskunde
 • Overige zorgverleners die bij de directe hulpverlening betrokken zijn
 • Financiële administratie
 • Organisaties die kwaliteitsregistraties uitvragen
 • Uw zorgverzekeraar zodat wij de kosten van uw medicatie rechtstreeks kunnen declareren
 • Leveranciers van medicatie, medische hulpmiddelen of implantaten
 • Het Landelijk Schakelpunt. Hier kunnen al uw zorgverleners medische informatie over u raadplegen in elkaars systemen. Dat is alleen toegestaan wanneer het noodzakelijk is voor uw behandeling en als u daarvoor toestemming heeft gegeven via www.ikgeeftoestemming.nl
 • Aan derden, als we daartoe verplicht worden op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak

De overheid
Nederlandse overheidsorganisaties hebben uw persoonsgegevens nodig voor hun taken. Veel van deze taken zijn vastgelegd in specifieke wetgeving. Op grond van die wetgeving kunnen we sommige persoonsgegevens doorgeven aan de volgende overheidsinstanties:

 • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
 • GGD in de functie van gemeentelijk lijkschouwer bij verdenking niet natuurlijke dood 
 • GGD melding infectieziekten, volgens Infectieziektewet
 • Gemeente bij overlijden, de Wet op Lijkbezorging
 • Zorgverzekeraars in kader van controles volgens de Zorgverzekeringswet

Leveranciers / dienstverleners die voor Nij Smellinghe werken
Om goede zorg te kunnen verlenen moet Nij Smellinghe zo nu en dan andere partijen inschakelen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 • Het op maat maken van prothesen/implantaten
 • Het ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT-systemen, medische apparatuur  en software(applicaties)
 • Het doen van patiënttevredenheidsonderzoek

Soms is het nodig bepaalde persoonsgegevens met bovenstaande partijen te delen. Indien dit het geval is, deelt Nij Smellinghe uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. Daarnaast maakt Nij Smellinghe goede afspraken met de dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten en verwerkersovereenkomsten.

Waar bewaren wij uw gegevens?

Nij Smellinghe maakt gebruik van verschillende softwareproducten waarop uw gegevens bewaard worden. Met behulp van deze software kunnen wij onze zorgverlening administreren en declareren en houden we contact met andere zorgverleners en onze leveranciers. In de overeenkomst die wij hebben met de software providers is uw privacy goed gewaarborgd.

Naast het feit dat wij goede privacy afspraken maken met andere zorgverleners en leveranciers, besteden wij zelf ook veel tijd aan de beveiliging van onze IT-systemen en onze persoonsgegevens. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming in dienst die erop toeziet dat wij ons aan de relevante wet- en regelgeving houden. Ook hebben wij een Security Officer in dienst die zich bezighoudt met de beveiliging van uw persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt iets mis gaan, dan ondernemen wij direct actie. Een eventueel datalek wordt zo goed mogelijk aangepakt en wordt, indien nodig, gemeld aan u en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Op grond van de AVG is Nij Smellinghe verplicht om uw medische gegevens voor een periode van 20 jaar te bewaren. Mocht het nodig zijn dan bewaren we u gegevens langer om u de best mogelijke zorg te bieden. Voor wat betreft niet-medische gegevens die u bijvoorbeeld heeft verstrekt in het kader van een sollicitatie of anderszins geldt dat Nij Smellinghe deze gegevens zo snel mogelijk vernietigt, tenzij zij wettelijk verplicht is deze gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Cookiebeleid

Nij Smellinghe maakt uitsluitend gebruik van functionele/analytische cookies. Dit zijn toestemmingsvrije cookies die als doel hebben onze website beter te laten functioneren. Nij Smellinghe maakt geen gebruik van cookies die bijvoorbeeld uw individuele surfgedrag volgen om daar vervolgens marketing op aan te passen.

Wat zijn uw rechten?

U kunt ons altijd vragen om inzage in uw gegevens. Wanneer uw persoonsgegevens of medische gegevens niet juist of onvolledig zijn, zullen wij het op uw verzoek aanpassen. U kunt ons verder vragen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere ziekenhuis of zorgverlener. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Wij geven altijd gehoor aan uw verzoeken of bezwaren tegen (bepaalde) verwerking(en). Uitzondering op deze regel is wanneer Nij Smellinghe wettelijk verplicht is om uw gegevens ongewijzigd te laten of te bewaren.

Heeft u nog vragen?

Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging van uw gegevens, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij Nij Smellinghe kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Controleer daarom met enige regelmaat onze website voor de laatste versie van ons privacy statement.