Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Ondanks corona sluit ziekenhuis Nij Smellinghe financieel het jaar positief af

Ziekenhuis Nij Smellinghe sluit 2020 af met een positief resultaat van € 1,5 miljoen (2019 € 2,6 miljoen). Vanwege de vele kosten als gevolg van de coronapandemie is het resultaat lager dan begroot. Het positieve resultaat, 1% van de omzet, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en is nodig om de goede financiële positie te behouden. Daarnaast blijven we investeren in diverse duurzame (technologische) ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden. Zoals het Lange Termijn Huisvesting Plan, sensoring, goed opgeleide mensen en het versterken van de acute as, de spoedeisende hulp (SEH) en intensive care (IC). Zo werken we samen aan duurzame zorg en houden we zorg beschikbaar en toegankelijk.

90% van de zorg(afspraken) doorgegaan

2020 stond voor een groot deel in het teken van de coronapandemie en heeft ook in 2021 nog een significante impact op onze bedrijfsvoering. Samen met alle andere zorgorganisaties heeft ook Nij Smellinghe een grote bijdrage geleverd aan de COVID-zorg en doet dat nog steeds. “Ik ben trots en dankbaar voor de inzet die door alle collega’s is en nog steeds wordt geleverd”, vertelt Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis Nij Smellinghe. “Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat onder zeer moeilijke omstandigheden een groot deel van onze reguliere zorg is doorgegaan. Naast alle inspanningen omtrent de COVID-zorg hebben 90% van onze zorg(afspraken) plaatsgevonden. Soms in een ander vorm, zoals beeldbellen of een telefonisch consult”.

Omzet en kosten sterk beïnvloed door de coronapandemie

De omzet van € 149 miljoen en ook de kosten zijn sterk beïnvloed door extra gemaakte kosten als gevolg van de coronapandemie. In totaliteit bedragen de kosten € 147,1 miljoen en zijn daarmee € 4,5 miljoen hoger dan in 2019. De personele kosten zijn gestegen vanwege de stijging van circa 70 fte. Ruim 31 fte hiervan zijn de schoonmaakmedewerkers die per 1 januari 2020 in dienst zijn van Nij Smellinghe. Daarnaast kan ruim 24 fte gelabeld worden aan de extra inzet als gevolg van de coronapandemie. Voorts is de cao per 1 januari 2020 met 5% verhoogd wat voor een deel voor de kostenstijging zorgt.

In totaliteit is er sprake van hogere kosten dan reguliere inkomsten, wat heeft geresulteerd in een lager resultaat dan begroot. Zonder de bijzondere COVID-regelingen van de overheid zou het resultaat veel lager zijn.

Samen werken aan duurzame zorg: belangrijke ontwikkelingen voortzetten

Ondanks de pandemie hebben we ervoor gekozen om een aantal belangrijke ontwikkelingen voort te zetten. Zoals het herijken van onze breed gedragen strategie ‘Samen werken aan duurzame zorg’. De intensieve samenwerking met ZuidOostZorg. Waar we samen met eerste- en anderhalvelijnszorgaanbieders op verschillende gebieden de zorg verbeteren en dicht bij huis brengen voor patiënten. We zijn gestart met het realiseren van een schoollocatie van ROC Friese Poort in 2022 in ons ziekenhuis, waardoor praktijk en onderwijs beter op elkaar aansluiten. En binnen de gelegenheidscoalitie van negen noordelijke ziekenhuizen en drie ambulancediensten ‘Zorg voor het Noorden’ spannen we ons samen in voor het maximaal en versneld opleiden van de schaarse beroepen. Het meest in het oog springend is wel de bouw en inmiddels oplevering van ons nieuwe operatiecomplex. Eind 2020 is de bouw afgerond en is de ingebruikname begin 2021 gerealiseerd, inclusief hybride operatiekamer.

Investeren in duurzame zorg

We bouwen verder aan een duurzame relatie met onze patiënten, burgers en omgeving. Duurzaamheid geldt ook voor onze medewerkers. Bijvoorbeeld door te blijven investeren in het programma Aandacht Werkt waarbij medewerkers worden ondersteund en gefaciliteerd op het gebied van gezondheid, balans, vakmanschap, toekomst en werkgeluk. We gaan verder met het Lange Termijn Huisvesting Plan 2019 – 2024 die voorziet in het (ver)bouwen van het ziekenhuis. Hier is in 2020 het verduurzamingsplan aan toegevoegd. Dit plan richt zich op het volledig verduurzamen van ons vastgoed in de periode 2020 – 2029. In 2020 hebben we de basis gelegd voor meer digitalisering in de zorg met bijvoorbeeld het verder uitrollen van de BeterDichtbij app. We zetten in op slimme oplossingen op het gebied van sensoring en monitoring in onze zorg. Hiermee vergroten we de regie en zelfredzaamheid van de patiënt en werken we aan vroegsignalering en preventie.

Acute zorg versterken

 “We denken na over de lessen die we hebben geleerd en nog kunnen leren uit de pandemie. Een belangrijk punt hierin is dat we de acute as, de spoedeisende hulp (SEH) en intensive care (IC) willen gaan versterken. Ook dat hebben we geleerd van 2020, namelijk dat onze faciliteiten en bemensing beter moet om voorbereid te zijn op een mogelijk volgende epidemie of pandemie. Het is een enorm groot voordeel dat we onze nog te ontwerpen SEH en IC kunnen bouwen met de kennis van 2020. We gaan ons voordeel hiermee doen”, aldus Kleinlugtenbeld.

“2020 was een heel bijzonder jaar. Er is door ieder een enorme prestatie neergezet en is alleen maar mogelijk geweest door de creativiteit, flexibiliteit en solidariteit van alle medewerkers in Nij Smellinghe en onze samenwerkingspartners. Ik ben erg trots en dankbaar”.

Lees meer in het jaarverslag Nij Smellinghe 2020