Spring naar inhoud

Ziekenhuis Nij Smellinghe presenteert samen met 27 regionale ziekenhuizen nieuwe koers voor toegankelijke zorg in de regio

Het huidige zorgsysteem staat onder druk. De 28 SAZ ziekenhuizen, verenigd in de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), presenteren een strategische koers voor de komende jaren waarin zij verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen om goede zorg in de regio toegankelijk te houden, waar nodig verbindend te verwijzen en op duurzame wijze met mensen en middelen om te gaan. Nij Smellinghe is 1 van die 28 ziekenhuizen.

 “Van de ziekenhuiszorg in Nederland is 90% basis medisch specialistische zorg”, zegt Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter Raad van Bestuur Nij Smellinghe en voorzitter SAZ. “Samen met onze partners in de regio bevorderen we preventie, gezondheid, welzijn en laten we onze medisch specialistische zorg daar maximaal op aansluiten. Zo dragen we bij aan het welbevinden van onze inwoners. We doen dit op die momenten in het leven, wanneer onze inwoners dat nodig hebben, van geboorte tot in de laatste levensfase. Onze kracht zit in de relatie, in de menselijke maat en in de verbinding met onze regio’s. De integrale aanpak van de regionale ziekenhuizen is juist voor die zorg de beste en meest betaalbare optie. Hiermee geven we concrete en substantiële invulling aan het Integraal Zorgakkoord en het kader Passende Zorg.”

Beweging maken

De SAZ ziekenhuizen maakten de beweging al eerder die nu in het IZA beschreven staat: de zorgvraag samen met zorg- en welzijnspartners in de regio ombuigen door de gezondheid van de inwoners te verbeteren, zorg waar mogelijk en gewenst zelf, thuis, digitaal en anders nabij aan te bieden en hoog complexe zorg waar nodig te verwijzen en de patiënt 'warm' terug te ontvangen. Zo realiseren we, in een netwerk met algemene, STZ en academische ziekenhuizen, de juiste zorg op de juiste plek.

“Als vereniging van regionale ziekenhuizen bundelen we onze krachten om zo verschil te kunnen maken. De SAZ ziekenhuizen zijn grensverleggend, verbindend en met lef op weg van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie, in nauwe verbinding met huisartsen (para)medische professionals, zorgorganisaties, VVT, sociale domein, gemeente, onderwijs en ondernemers. Deze koers laat zien dat we gezamenlijk ontdekken, vernieuwen, faciliteren én kennis delen. Precies dát is de kracht van onze SAZ ziekenhuizen, met aandacht voor de regionale context.”

Netwerkzorg

Het regionale ziekenhuis speelt een cruciale rol in het bredere netwerk van zorg en welzijn. Het draait niet om het ziekenhuis zelf, maar om het creëren van een netwerk om preventie en gezonde leefstijl te bevorderen, gedreven door een gezamenlijk gevoel van urgentie.

“Alleen als we anders kijken en anders denken, kunnen we anders doen”, aldus de SAZ. “Daar is iedere partij in de zorg voor nodig. We kunnen de problemen in de zorg – twee keer zoveel zorg leveren met hetzelfde aantal mensen - alleen maar oplossen als organisaties nog beter gaan samenwerken. Als mensen zorg nodig hebben moet dat rondom de inwoner georganiseerd zijn, in een netwerk, over de domeinen heen. We denken in termen van de ‘levensreis’ en niet van een ‘patiënt-reis’.”

“Netwerkzorg komt pas goed van de grond als alle partijen daar inhoudelijk aan bijdragen. Daar is ook een andere vorm van bekostiging voor nodig. Als je een transitie doormaakt heeft dat ook financiële impact en dat moet je samen durven aangaan.” Het vergt ook nieuw leiderschap en lef om aan een nieuwe vorm van governance te werken die in een netwerk nodig is.

Kracht van de regio

De strategische koers van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen is aangeboden aan Barbara Goezinne, directeur Generaal Curatieve Zorg bij VWS: "Dat 28 regionale ziekenhuizen gezamenlijk zo de handschoen oppakken en krachten bundelen, kijkend naar wat er in de regio nodig is om de transformatie te maken, past helemaal bij het ingezette beleid. De kracht van de regio en het toegankelijk houden van brede basis medisch specialistische zorg dichtbij de inwoners, is een groot goed", aldus Goezinne.

Voor en door de zorg

SAZ ziekenhuizen werken adaptief en vernieuwend aan beschikbaarheid en toekomstbestendige zorg in de eigen regio. Zij werken intensief in regionale domeinoverstijgende organisatienetwerken en ontwikkelen ook samen vernieuwende producten en diensten die ten goede komen aan de zorg voor patiënten. Zij bundelen bijvoorbeeld hun kennis en ambities om zo met geschikte software en voldoende data schaalbare voorspelmodellen te maken, in co-creatie met zorgprofessionals: ‘voor en door de zorg’ in het Expertisecentrum Zorgalgoritmen. Eerder al initieerde de SAZ op die manier BeterDichtbij, een landelijk communicatieplatform voor de zorg, dat inmiddels groot in gebruik is bij 50 zorgorganisaties (ziekenhuizen, VVT, revalidatie en GGZ).