Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Medische Psychologie

U bent door uw medisch specialist verwezen naar de medische psychologie van het Psycho Somatisch Team in ziekenhuis Nij Smellinghe. In deze folder kunt u lezen wat de werkwijze van de psycholoog in het ziekenhuis is. We laten weten
met welke klachten u bij ons terecht kunt en wat een psychologisch onderzoek en een psychologische behandeling inhouden. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de psycholoog van het ziekenhuis.

Met welke klachten kunt u bij de medisch psycholoog terecht?


Er zijn verschillende redenen waarom mensen bij een psycholoog komen:

  • Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij het omgaan met uw lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling
  • Wanneer er geen duidelijke oorzaak voor uw lichamelijke klachten wordt gevonden.
  • Als er sprake is van concentratie- en aandachtsproblemen, geheugenproblemen, spanningen, angst en symptomen die wijzen op verstandelijke achteruitgang.

De gang van zaken na verwijzing


Als u verwezen bent naar de medisch psycholoog wordt contact met u opgenomen voor een afspraak. Op de afgesproken dag heeft u een kennismakingsgesprek met de psycholoog.

In dit gesprek worden uw klachten besproken. Als u daarin toestemt, kunnen familieleden bij dit gesprek betrokken worden.


Naar aanleiding van dit gesprek wordt een mogelijk vervolgtraject (met u) bepaald: er wordt met u besloten of er een psychologisch onderzoek nodig is, een psychologische behandeling, of dat er een doorverwijzing plaatsvindt.

Het psychologisch onderzoek


Het psychologisch onderzoek wordt afgenomen door een psychologisch medewerker. Tijdens dit onderzoek worden testen en/of vragenlijsten afgenomen. Zo kan er informatie worden gegeven over onder andere intelligentie, geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, ruimtelijk inzicht, planning en persoonlijkheid. Welke testen worden afgenomen is afhankelijk van de door u genoemde klachten. Vaak duurt een psychologisch onderzoek een groot deel van de ochtend.

Uitslag


De medisch psycholoog nodigt u uit voor een nagesprek om de resultaten van het onderzoek met u en eventueel uw familie te bespreken. De resultaten van het onderzoek worden altijd teruggekoppeld naar de behandelend specialist.

Psychologische behandeling


Het is mogelijk dat de medisch psycholoog u adviseert te beginnen met een psychologische behandeling. De medisch psychologen kunnen kortdurende behandelingen geven, zoals

Psychologische ondersteuning
Patiënten met een lichamelijke aandoening of ziekte leren omgaan met de gevolgen daarvan. De behandeling is gericht op herstel van het psychisch evenwicht.
 

Training
Deze vorm van behandeling richt zich vooral op het aanleren van bepaalde vaardigheden, zoals ontspanningsoefeningen, sociale vaardigheden of leren een evenwicht te vinden tussen draagkracht en draaglast.

Psychotherapie
Dit is een intensievere vorm van behandeling gericht op vergroting van het zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl.

Heeft de problematiek geen duidelijk verband met lichamelijke klachten en/of lijkt een langdurige behandeling nodig, dan bespreekt de psycholoog met u een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Dit kan een zelfstandig gevestigd psycholoog zijn of de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Beroepsgeheim


De psycholoog en de psychologisch medewerker hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt alleen gerapporteerd aan diegenen die direct bij uw behandeling betrokken zijn, zoals uw behandelend specialist.

Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, gebeurt alleen met uw toestemming.

Inzagerecht


Volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft u het recht om uw dossier in te zien. Als u dit wenst, kunt u contact opnemen met de psycholoog.

Kwaliteitsbewaking


De psycholoog streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, bespreekt de psycholoog dit graag met u. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.
De psychologen hebben een gedragscode waaraan de bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) aangesloten psychologen zich moeten houden.

Psychologen werkzaam in ziekenhuis Nij Smellinghe zijn geregistreerd gezondheidszorg psycholoog (of in opleiding daartoe) of klinisch psycholoog en vallen als zodanig onder het tuchtrecht van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

Bereikbaarheid


Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat Medische Psychologie van het Psycho Somatisch Team,telefoonnummer 0512 588 355.
U vindt het Secretariaat Medische Psychologie door route 142 te volgen.

Download PDF